Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Informujemy, że Powiat Myszkowski podpisał umowę na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków w ramach Funduszu Solidarnościowego.Wartość dofinansowania: 105 570,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 105 570,00 zł.

Data podpisania umowy: LutyCele Programu

 

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Realizacja Programu

 

Na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczenie usług opieki wytchnieniowej w 2024 roku realizowane jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.


Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za przyznaną usługę.

 

 

 

 
 
 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco