Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt


 
 
PFRON 
 
 

OGŁOSZENIE

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” -– zmiana terminu Moduł IW związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze œrodków PFRON do kosztów:
- zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samocho
du,
- uzyskania prawo jazdy kategorii B;
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oprogramowania;
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- utrzymania sprawnoœci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawnoœci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
- pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu


został skrócony do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

 

(uchwała nr 9/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku dotycząca wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”).

 
Załączniki:
 
______________________________________________________
 
 
 
Pilotażowy program "Aktywny samorząd"
 
2014
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że Uchwałą Nr 501/2013 Zarząd Powiatu w Myszkowie z dnia 13 marca 2013 r. przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i powierzył jego realizację Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

 

Program adresowany do indywidualnych osób niepełnosprawnych i obejmuje II moduły w następujących obszarach wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane są

od 01 kwietnia 2014r. do 30 września 2014r.

 

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w dwóch etapach:

1) 17 marca 2014 r. - 30 marca 2014 r. - na semestr letni 2013/2014

2) 01 września 2014 r. - 30 września 2014 r.  - na semestr zimowy 2014/2015

 

 

Program w roku 2014 obejmuje następujące obszary wsparcia:

- Tabela

 

 

Poniżej do pobrania Zarządzenie Dyrektora PCPR w Myszkowie w sprawie wprowadzenia zasad rozpatrywania wniosków dot. Aktywnego samorządu:
 
 
 
Druki wniosków do pobrania:
 
 

MODUŁ I

OBSZAR A ZADANIE 1 - POMOC W ZAKUPIE I MONTAŻU OPRZYRZĄDOWANIA DO POSIADANEGO SAMOCHODU:

 

OBSZAR A ZADANIE 2 -POMOC W UZYSKANIU PRAWA JAZDY KAT. "B"

 

 
OBSZAR B ZADANIE 1 - POMOC W ZAKUPIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LUB JEGO ELEMENTÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA
 
 
 
OBSZAR B ZADANIE 2 - DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE OBSŁUGI NABYTEGO W RAMACH PROGRAMU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OPROGRAMOWANIA

 
 
OBSZAR C ZADANIE 1 - POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

 
OBSZAR C ZADANIE 2 - POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
 
OBSZAR C ZADANIE 3 - POMOC W ZAKUPIE PROTEZY KOŃCZYNY, W KTÓREJ ZASTOSOWANO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE TJ. PROTEZY NA III POZIOMIE JAKOŚCI

 
OBSZAR C ZADANIE 4 - POMOC W UTRZYMANIU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ POSIADANEJ PROTEZY KOŃCZYNY  (CO NAJMNIEJ NA III POZIOMIE JAKOŚCI)
 
 
OBSZAR D - DOFINANSOWANIE OPŁATY ZA POBYT DZIECKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W ŻŁOBKU LUB PRZEDSZKOLU LUB INNĄ TEGO TYPU OPIEKĄ
 
 
 
 MODUŁ II
 
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW UZYSKANIA WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie zapasowe załączników:

tabela.pdf
Zarządzenie Aktywny Samorząd 2014.jpg
wniosek ON dorosły.pdf
wniosek ON dziecko podopieczny.pdf
zał nr 1 oswiadczenie o dochodach.pdf
Załącznik nr2 zas lekarskie.pdf
Załącznik nr 4 - pełnomocnik.pdf
zał nr 5 dot kształcenia.pdf
zał nr 3 - oswiad o przetw danych.pdf
wniosek ON dorosły.pdf
zał nr 2 zas lekar A2.pdf
wkladka do B1.pdf
wniosek ON dorosły.pdf
wniosek ON dziecko podopieczny.pdf
zał nr 2a zaśw lek B1 i B2 choroby ruchu.pdf
wkladka do B2.pdf
wkladka C1 zakup wózka inw elektr.pdf
zał nr 2 zaświadcz lekarskie C1 i C2.pdf
zał nr 6 oświadczenie.pdf
wklad C3 zakup protezy nowoczes technolog.pdf
zał nr 2a zaświadcz lekarskie C3 i C4.pdf
wklad C4 sprawność pos protezy nowocz technol.pdf
zał nr 6a oświadczenie.pdf
wklad D pomoc w urzym aktyw zaw poprzez zapewn opieki dla osoby zależnej.pdf
zał nr 2 zas lekar D.pdf
wklad Moduł II wykształcenie na poziomie wyzszym.pdf
zał nr 2 zas lekar moduł II wykszt.pdf
zał nr 7 modul II zas uczelnia.pdf
zał nr 8 zaśw o zatrudnieniu.pdf
zał nr 9 Modułu II.pdf
wkladka do A 1- oprzyrz samochodu.pdf
zał nr 2b zas lek B1 i B2 choroby wzroku.pdf
wkladka do A 2 -prawo jazdy B.pdf
wklad C2 sprawn tech posiadanego wózka inw elekt.pdf
Zał nr 2 zas lekar A1.pdf
zarzadzenie 3.pdf
zarzadzenie 4.pdf
Zasady rozpatrywania wniosków.pdf
Zarządzenie Dyrektora PCPR.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco