Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt
23.12.2008

Załącznik  do Uchwały  nr XXV/160/2012

Rady  Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 marca 2012r.

 

 

 STATUT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, zwane dalej „Powiatowym Centrum”, jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład administracji zespolonej Powiatu Myszkowskiego, wykonując zadania pomocy społecznej /własne i zakresu administracji rządowej/ należące do samorządu powiatowego.

2. Siedzibą Powiatowego Centrum jest Myszków, ul. Partyzantów 21.

3.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr 16/IV/99 Rady Powiatu Myszkowskiego z dnia 16 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i obejmuje swym działaniem obszar Powiatu Myszkowskiego.

4. Statut określa organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum.

 

§ 2


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1592 z późn. zm./;
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 175  poz. 1369  z późn. zm./;
3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 z pózn. zm./;
4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /tekst jednolity Dz. U. z 2011 nr 231 poz. 1375/;
5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2011 nr 127 poz. 721   z późn. zm./;
6. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /tekst jednolity – Dz. U. z 2010  nr 33 poz. 178/;
7. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. z 2005  nr 180  poz. 1493 z późn. zm./; 
8. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych   /Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1593  z późn. zm./;
9. ustawy z dnia 27 sierpnia 1994 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm./;
10.wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i innych przepisów dotyczących pomocy społecznej;
11. Statutu Powiatu Myszkowskiego nadanego uchwałą nr  IV/15/99 Rady Powiatu w Myszkowie  z   dnia  16.01.1999  r.
12. Niniejszego  statutu.

 

 

ROZDZIAŁ II.

ZADANIA    POWIATOWEGO  CENTRUM   POMOCY  RODZINIE

§ 3

Do podstawowego zakresu działania Powiatowego Centrum należy w szczególności:

I. Realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej:

1/ opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem  programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2/ prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3/ organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionych z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4/ zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5/ pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6/ przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,  domy dla matek z małoletnimi dziećmi dziećmi kobiet w ciąży, rodziny zastępcze  oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7/ pomoc w integracji ze środowiskiem osób  mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,  domy dla matek z małoletnimi dziećmi dziećmi kobiet w ciąży, rodziny zastępcze  oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze mających braki w przystosowaniu się;
8/ pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9/ pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10/ prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11/ prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
12/ prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;
13/ udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
14/ szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15/ doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych;
16/ podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem sytemu informatycznego;
18/ sporządzanie bilansu potrzeb powiatu z zakresu pomocy społecznej.

II. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

1/ opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2/ współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
3/ udostępnianie na  potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji o ich realizacji;
4/ podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
5/ opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa;
6/ współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
7/ dofinansowanie do:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
8/ dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9/ współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.

III. Realizacja zadań  pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej:

1/ pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w  przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
2/ prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.IV.   Zadania powierzone przez Starostę:

1 kierowanie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy o systemie oświaty.

 

 

§  4

1.  Powiatowe Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2.  Powierzone zadania wykonywane są w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu.
3.  Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.
4.  Szczegółowy zakres działania Powiatowego Centrum, jego komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum uchwalony przez Zarząd Powiatu.
5. Powiatowe Centrum, może zlecić innym powiatom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.

 

 

 ROZDZIAŁ  III.

ORGANIZACJA   I  ZARZĄDZANIE
 POWIATOWYM   CENTRUM  POMOCY  RODZINIE

 §  5


1 Powiatowym Centrum kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego.
2 Podczas nieobecności spowodowanej wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą lub inną przyczyną obowiązki spoczywające na dyrektorze wykonuje wyznaczony pracownik.
3 Dyrektora Powiatowego Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd.
4 Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Powiatowego Centrum jest Starosta.

 

 

§  6


Dyrektor Powiatowego Centrum odpowiada za realizację zadań statutowych,
a w szczególności za:
1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum i kierowanie jego działalnością;
2. określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;
3. dobór kadr i podział zadań;
4. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania jednostek w strukturze Powiatowego Centrum i podporządkowanych Powiatowemu Centrum;
5. reprezentowanie Powiatowego Centrum i działanie w imieniu Powiatowego Centrum wobec władz, instytucji, organizacji i osób trzecich;
6. wydawanie na podstawie upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
7. dysponowanie środkami finansowymi  oraz gospodarowanie mieniem Powiatowego Centrum;
8. współpracę z organami samorządu terytorialnego;
9. reprezentowanie Starosty w sprawach pomocy społecznej;
10. składanie Zarządowi Powiatu sprawozdań rocznych z działalności Powiatowego centrum i przedstawianie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 

 §  7

1 W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum wyodrębnia się komórki organizacyjne:

a/ sekcja do spraw ograniczania skutków niepełnosprawności  i realizacji programów celowych ze środków PFRON-  Np.
b/ sekcja do spraw pracy z rodziną, dzieckiem i wybranymi grupami społecznymi – Rdz.
c/ zespół do spraw pieczy zastępczej – Pz.
d/ stanowisko do spraw organizacyjnych – Or.
e/ sekcja  do spraw finansowo-księgowych – Fn.
2    Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa:
a/ Poradnia  Rodzinna  - PR
b/ Punkt Interwencji Kryzysowej  - PIK
c/ Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - PZON.

 

 

 §  8

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie prowadzi obsługę finansowo-księgową  Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie.

 

ROZDZIAŁ  IV.
GOSPODARKA FINANSOWA

§  9

Powiatowe Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

 

 §  10

1. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
2. Plan finansowy Powiatowego Centrum sporządza Dyrektor wraz z głównym księgowym i przedstawia Zarządowi Powiatu.
3. Wydatki Powiatowego Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody uzyskane odprowadzane są na rachunek dochodów Powiatu.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Dyrektor Powiatowego Centrum przygotowuje i przedstawia Zarządowi Powiatu.

POSTANOWIENIA    KOŃCOWE

§  11

Szczegółową organizację Jednostki określa Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum uchwalany przez  Zarząd Powiatu  na  wniosek dyrektora Jednostki.

 

§ 12

Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

Załącznik:

Uchwała Rady Powiatu w Myszkowie.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco