Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Informujemy, że Powiat Myszkowski podpisał umowę na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków w ramach Funduszu Solidarnościowego.Wartość dofinansowania: 497 658,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 497 658,00 zł.

Data podpisania umowy: Luty 2024Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.Program adresowany jest do:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 

1.Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej

2.Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie

3.Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4.Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 
 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco