Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Powiat Myszkowski ogłasza nabór wniosków do ProgramuOpieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków w ramach Funduszu Solidarnościowego.Wartość dofinansowania: 105 570,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 105 570,00 zł.Cele Programu

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2)osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczenie usług opieki wytchnieniowej w 2024 roku realizowane będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

W ramach programu planuje się objąć wsparciem 10 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w ilości po 138 godzin dla każdego opiekuna. Łącznie wsparcie uzyska 15 osób.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Powiat bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone, przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze

strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania z w/w wsparcia do składania Kart zgłoszenia do Programu wraz z załącznikami.

 

Karty zgłoszenia do Programu przyjmowane są do 16 lutego 2024 roku.

 

Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98

Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół

 

Karta zgłoszenia do Programu-Opieka Wytchnieniowa dla JST-2024.docx
Klauzula informacyjna.docx
Klauzula informacyjna RODO.docx
Program Opieka Wytchnieniowa dla JST-edycja 2024.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco