Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt


Powiat Myszkowski od 1 stycznia 2024 roku rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków w ramach Funduszu Solidarnościowego.


Wartość dofinansowania: 497 658,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 497 658,00 zł.Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.Program adresowany jest do:


1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,


2. osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w  różnych sferach życia, w tym:


1.Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej

2.Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie

3.Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4.Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

W ramach programu planuje się objąć wsparciem 17 osób z niepełnosprawnością, w tym:


- 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w ilości 840 godzin dla każdego uczestnika

- 2 osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ilości 720 godzin

- 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i z niepełnosprawnością sprzężoną po 480 godzin

- 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po 360 godzin dla każdej osoby.

- 5 dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności w ilości po 360 godzin.


Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.


Asystentem w pierwszej kolejności może zostać osoba, która została wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego w „Karcie zgłoszenia do Programu”. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Powiat.


W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane są następujące dokumenty:


- zaświadczenie o niekaralności

- oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym

- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.


Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.


Zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych udziałem w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 celem złożenia „Karty zgłoszenia do programu” wraz z wymaganymi załącznikami.


Karty zgłoszenia do Programu przyjmowane są do dnia     31 stycznia 2024r.  

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół

Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98

 
 
Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024.odt
Oświadczenie rodzica-opiekuna prawnego o akceptacji asystenta.docx
Klauzula informacyjna.doc
Klauzula RODO.docx
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST-edycja 2024.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco