Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

 

Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze środków w ramach Funduszu Solidarnościowego.Wartość dofinansowania: 104 284,80 zł.

Całkowita wartość zadania: 104 284,80 zł.Cele Programu

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2)osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.


Na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczenie usług opieki wytchnieniowej w 2023 roku realizowane będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.Realizacja Programu

W ramach programu planuje się objąć wsparciem 12 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ilości 170 godzin dla każdej osoby oraz 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w ilości 172 godziny dla każdego opiekuna. Łącznie wsparcie uzyska 15 osób.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej Powiat bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Powiat w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 


Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

 

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 upływa z dniem 28 lutego 2023 roku.


W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul.Partyzantów 21, 42-300 Myszków.

Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98

Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół

 

Plakat 2023


 

Wymagane dokumenty:Karta zgłoszenia do programu - Opieka wytchnieniowa-edycja 2023.pdf
Karta Pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM - Opieka wytchnieniowa-edycja 2023.pdf
Oświadczenie - Opieka wytchnieniowa -edycja 2023.pdf
Klauzula informacyjna - Opieka wytchnieniowa-edycja 2023.pdf
Klauzula informacyjna RODO - Opieka wytchnieniowa-edycja 2023.pdf

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco