Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Sprawozdanie z Kursu „ Operator koparko-ładowarki, wszystkie klasy III”


realizowanego w ramach Projektu ,,Nowy start” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


W ramach projektu ,,Nowy start’’ w terminie: od 30.09.2019 r. do 25.10.2019 r., zorganizowany został kurs Operator koparko-ładowarki, wszystkie klasy IIIdla jednego uczestnika projektu przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu zrealizowany w Częstochowie ul. Ikara 288

Czas trwania kursu obejmował 67 godzin w tym 52 godziny zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych.

Zakres kursu obejmował następujące tematy:

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 godz.

  2. Ogólna budowa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych – 16 godz.

  3. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych – 8 godz.

  4. Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek – 9 godz.

  5. Technologia robót realizowanych koparkoładowarkami – 11 godz.

  6. Zajęcia praktyczne – 15 godz.

Kurs zakończył się egzaminem przed Komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestnika projektu i przygotowanie go do pracy jako operator koparko-ładowarki. Podczas trwania kursu nie stwierdzono żadnych problemów czy nieprawidłowości ze strony organizatora szkolenia. Frekwencja na zajęciach świadczy o zainteresowaniu ze strony uczestnika. Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż cele szkolenia zostały zrealizowane.

Osiągnięto rezultaty w postaci zdobytych przez słuchacza umiejętności praktycznych.

Jednocześnie uczestnik zwiększył swoje szanse oraz możliwości odnalezienia się na rynku pracy.

  

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco