Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Sprawozdanie z kursu autoprezentacji z poprawą własnego wizerunku organizowanego w dniu 08.12.2018 r.

w ramach Projektu „Nowy start”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowe IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.W dniu 08.12.2018 r. w ramach projektu „Nowy start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowe IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, odbył się kurs autoprezentacji z poprawą własnego wizerunku, dla osób doznających przemocy domowej zorganizowany w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. Kurs trwał łącznie 8 godzin, podczas których uczestniczki zgłębiały wiedzę na temat różnych technik autoprezentacji i sposobu poprawy swojego wyglądu zewnętrznego.

Podczas zajęć przeprowadzono następujące tematy:

- kreowanie wizerunku, mowa ciała, a profesjonalny wizerunek,

- dress code,

- sposoby autoprezentacji i wizażu, określenie budowy ciała,

- sposoby korygowania mankamentów figury, dobór strojów,

- zasady modelowania twarzy fryzurą,

- analiza kolorystyczna,

- kolorystyka makijażu zgodnie z typem urody.

Z ankiet przeprowadzonych po zakończeniu kursu wynika, że uczestniczki były bardzo zadowolone z formy prowadzenia zajęć i miejsca gdzie odbywał się kurs.

Zarówno warunki techniczne jak i dydaktyczne uczestniczki projektu oceniły bardzo wysoko. Ocena prowadzącego kurs wypadła bardzo dobrze.

Po zakończonym kursie wśród uczestniczek wzmocniło się poczucie pewności siebie.


 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco