Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Myszkowie

dot. przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej zwanym RODO) informuję, że:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie, adres do korespondencji ul. Partyzantów 21,  42-300 Myszków

 

2.     Podmiotem przetwarzającym w imieniu Administratora jest Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa;

 

3.     We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych Panem Arturem Wojtaszczyk dostępnym pod adresem e-mail: artur.wojtaszczyk@elitpartner.pl 

4.     Powiatowy Zespół przetwarza dane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o ustalenie statusu osoby niepełnosprawnej, wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej , wydania karty parkingowej lub w celu prowadzenia innych postępowań administracyjnych związanych z Pani/Pana wnioskiem, określonych na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), co wynika z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).

 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;

 

6.     Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

7.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,   w tym również w formie profilowania;

 

9.     Każda osoba ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które jej dotyczą. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uzyskanej zgody przed jej wycofaniem.

 

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco