Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 
 

KARTY PARKINGOWE

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1589) została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Karty parkingowe wydane przed dniem 1 lipca br. zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

W dotychczasowym stanie prawnym, karty te straciłyby ważność w dniu 30 listopada 2014 r.

W załączeniu przekazuję link do Dziennika Ustaw

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1589

 

 

 

 

DOWODY W SPRAWIE

 

Osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą kserokopii  dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność oryginałem,  którą wraz z wnioskiem należy załączyć do akt sprawy.

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi a także wytycznymi organów nadzoru, składana wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna ma wartość dowodową jedynie, gdy można potwierdzić jej oryginalność (wiarygodność).  Kopie dokumentów medycznych, których oryginalność nie została potwierdzona,  nie mogą  być brane pod uwagę przy rozpatrywaniu sprawy.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

 

 

ZAŚWIADCZENIA  LEKARSKIE

 

Zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego JEST WAŻNE PRZEZ  30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! (Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w tym czasie w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Myszkowie ul. Partyzantów 21, piętro I, pokój nr 147.)
Niewłaściwie wypełnione zaświadczenie lekarskie (np. brak daty wystawienia, nieczytelne zapisy lekarskie, brak podpisu lekarza, jego pieczęci, nieautoryzowane poprawki na zaświadczeniu, pozostawienie danych bez wypełnienia) jest obarczone brakiem formalnym.
Zaświadczenie nieaktualne lub z ww. brakami uniemożliwia skuteczne wszczęcie postępowania.

 

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco