Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

SPRAWOZDANIE

ze specjalistycznych usług psychologicznych realizowanych w ramach Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie w roku 2011


1.Formy udzielonej pomocy:
terapia indywidualna
interwencja kryzysowa
porady, konsultacje
działalność informacyjna
terapia rodzin


2. Osoba prowadząca: Irena Kapuśniak
Kwalifikacje: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie / Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie/, Szkolenie warsztatowo – superwizyjne z zakresu pracy z rodziną z uwzględnieniem podstaw systemowej terapii rodzin / Cenrum Pomocy Rodzinie w Warszawie/, Praktyk Neurolingwistycznego Programowania / Instytut Neurolingwistyki w Warszawie/, studia podyplomowe kwalifikacyjne z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ /Katowice 2010 r./, szkolenie oparte o metodę CH-Q – program uczenie się przez całe życie – kurs dla doradców zawodowych /KOWEZiU  W-wa 2010r./,  szkolenie „Wywiad motywujący w terapii uzależnień” / Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – Warszawa 2010 r./, szkolenie „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole” / PARPA 2010 r/


3. Termin realizacji :  od 26 01 2011 do 28 12.2011 r. / 2 godz. w tygodniu – łącznie 100 godzin/


4. Miejsce realizacji:  Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie


5.Rodzaj przeprowadzonej terapii i interwencji:
- terapia dla kobiet – ofiar przemocy domowej -  18osób
- terapia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi –12 osób
- terapia indywidualna dla osób z zaburzeniami zachowania – 5  osób
- interwencja kryzysowa w sytuacji  przemocy rówieśniczej – 2 osoby
- interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci rodzica – 5
- interwencja kryzysowa w sytuacji ostrzeżenia o zamiarze samobójczym - 3
- trening kompetencji wychowawczych dla rodzin zastępczych  – 14  rodzin
- pomoc metodyczna dla rodziców wspierających rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny swoich dzieci – 15
- terapia rodzin – 1
- pomoc metodyczna dla nauczycieli , pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych w zakresie pomocy uczniom z zaburzeniami w zachowaniu  -  5
            Ilość odbytych sesji terapeutycznych - 147


6. Cele pracy terapeutycznej, interwencyjnej:
przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia
zapobieganie instytucjonalizacji i hospitalizacji klientów
eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych
aktywizacja oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą
pomoc w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej
inicjowanie procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu
zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia
zwiększenie świadomości praw osobistych


7. Metody pracy:
Podejście eklektyczne ; wykorzystując metody z psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej oraz techniki neurolingwistycznego programowania      


8.   Podsumowanie pracy
Wszystkie osoby , które zgłosiły się do Punktu Interwencji Kryzysowej uzyskały wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej , w przerwaniu cyklu przemocy a także zapobieganiu kolejnych aktom przemocy w rodzinie i szkole. 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco