Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 SPRAWOZDANIE

ze specjalistycznych usług psycholoicznych realizowanych w ramach Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie w roku 2013


1.Formy udzielonej pomocy:
terapia indywidualna,
interwencja kryzysowa,
porady, konsultacje,
działalność informacyjna.


2. Osoba prowadząca: Irena Kapuśniak
Kwalifikacje: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie/, Szkolenie warsztatowo – superwizyjne z zakresu pracy z rodziną z uwzględnieniem podstaw systemowej terapii rodzin / Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie/, Praktyk Neurolingwistycznego Programowania / Instytut Neurolingwistyki w Warszawie/, studia podyplomowe kwalifikacyjne z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ /Katowice 2010 r./, szkolenie oparte o metodę CH-Q – program uczenie się przez całe życie – kurs dla doradców zawodowych /KOWEZiU  W-wa 2010r./,  szkolenie „Wywiad motywujący w terapii uzależnień” / Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – Warszawa 2010 r./, szkolenie „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole” / PARPA 2010 r/


3. Termin realizacji :  od 15.01.2012 r. do 31.12.2012 r. / 2 godz. w tygodniu – łącznie 70 godzin/


4. Miejsce realizacji:  Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie


5.Rodzaj przeprowadzonej terapii i interwencji:
         - terapia dla kobiet – ofiar przemocy domowej
         - terapia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi
         - terapia indywidualna dla osób z zaburzeniami zachowania
         - poradnictwo dla rodzin zastępczych  – 12  rodzin
         - pomoc metodyczna dla rodziców wspierających rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny swoich dzieci.
Łącznie do Poradni Rodzinnej w 2013 r. zgłosiły się 45 osoby, w tym 12 rodzin zastępczych.


6. Cele pracy terapeutycznej, interwencyjnej:
przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia,
zapobieganie instytucjonalizacji i hospitalizacji klientów,
eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych,
aktywizacja oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą,
pomoc w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej,
inicjowanie procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu,
zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia,
zwiększenie świadomości praw osobistych.


7. Metody pracy:
    Podejście eklektyczne wykorzystujące metody z psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

8.   Podsumowanie pracy
     Wszystkie osoby , które zgłosiły się do Poradni Rodzinnej uzyskały wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco