Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Dotyczy Wychowanków którzy korzystają z pomocy na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej :

1) przyznaje się pomoc na:

a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie,

c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b) zatrudnienia;

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

1) 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;

2) roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

UWAGA! WYCHOWANEK OSIĄGAJĄCY PEŁNOLETNOŚĆ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB JEDNEJ Z W/W PLACÓWEK MA PRAWO POZOSTAWAĆ W RODZINIE/PLACÓWCE DO CZASU UKOŃCZENIA SZKOŁY NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA.

Pomoc, o której mowa jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pomoc na kontynuowanie nauki

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

1) w szkole;

2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3) w uczelni;

4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

2. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie.

Pomoc, o której mowa przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia na czas trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego. W przypadku, gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;

2) bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;

3) została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:

1) w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;

2) osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości nie niższej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3154 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3470 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

a) nie mniej niż 6939 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) nie mniej niż 3470 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c) nie mniej niż 1735 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

3) osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;

4) stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

5) osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

6) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.


Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu Wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami.

To także zachęcanie do udziału w szkoleniach aktywizujących, grupach wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków.

Pomoc prawna i psychologiczna

Ten rodzaj pomocy polega na zorganizowaniu wsparcia prawnego lub psychologicznego dla Wychowanków którzy zgłoszą taką potrzebę. Spotkania z prawnikiem lub psychologiem zostaną umówione indywidualnie , zgodnie z potrzebą zgłaszającego.Dotyczy Wychowanków którzy korzystają z pomocy na podstawie Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, (na podstawie Ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ) zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie;

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;

3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Warunkiem uzyskania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest spełnienie przez osobę usamodzielnianą następujących kryteriów:

jest osobą samotnie gospodarującą, której dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub jest osobą wspólnie gospodarującą z rodziną, w której dochód nie przekracza 200 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. ( dotyczy przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie)

złożyła wniosek o przyznanie pomocy, do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

określiła w indywidualnym programie usamodzielnienia cel, na jaki przeznacza się w/w pomoc  i zobowiązała się do jego realizacji.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki ustala się od kwoty podstawy.

Pomoc na kontynuowanie nauki

Kontynuowanie nauki to przechodzenie ze szkoły niższego stopnia do szkoły wyższego stopnia bez uzasadnionej przerwy (która nie może być dłuższa niż rok). Do kontynuowania nauki zaliczamy też powtarzanie klasy oraz podjęcie nauki na tym samym poziomie w innej szkole, dającej możliwość zdobycia nowego zawodu.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje w wysokości 30 % podstawy miesięcznie. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej uczącej się w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej, szkole wyższej. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat. Wychowanek otrzymujący pomoc na kontynuowanie nauki jest zobowiązany do przedkładania na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego (01.09.- 31.08.) i roku akademickiego (01.10.- 30.09.) Jeżeli nastąpi przerwa w okresie między ukończeniem nauki w szkole niższego stopnia a rozpoczęciem nauki w szkole wyższego stopnia, wypłacanie świadczenia należy na ten czas zawiesić. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie przyznaje się w formie decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie zależy od okresu , w którym wychowanek pozostawał w :

1.Schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym:

¨ 300% podstawy (5 166 zł), jeżeli czas pobytu wynosił ponad trzy lata

¨ 200% podstawy ( 3 444 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat

¨ 100% podstawy ( 1 722 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat

2. Domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

¨ 400% podstawy ( 6 888 zł), jeżeli czas pobytu wynosił ponad trzy lata

¨ 200% podstawy ( 3 444 zł), jeżeli czas pobytu od 2 do 3 lat

¨ 100% podstawy ( 1 722 zł), jeżeli czas pobytu wyniósł od roku do 2 lat

do wymaganych okresów wlicza się również czas pobytu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub innej rodzinie zastępczej. Warunkiem przyznania pomocy na usamodzielnienie jest poza warunkami przedstawionymi powyżej pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej wraz z opinią opiekuna usamodzielnienia, że pomoc będzie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowo potrzeby osoby usamodzielnianej w tym na:

¨ polepszenie warunków mieszkaniowych

¨ stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych

¨ pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej np. kurs komputerowy, językowy

W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki.

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł (200% – 1 268 zł )

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 514 zł (200% – 1 028 zł)

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

Pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta miejsca osiedlenia się osoby usamodzielnianej. Przyznaje się ją na ogólnych warunkach przyznawania pomocy na usamodzielnienie. Wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej nie może przekroczyć 300% podstawy tj. 5 166 zł (dla osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest to równowartość 300%) Pomoc na zagospodarowaniu polega na zakupie i przekazaniu osobie usamodzielnianej:

¨ niezbędnych urządzeń domowych ( lodówka, pralka, kuchenka gazowa itp.)

¨ pomocy naukowych (książki, komputer),

¨ sprzętu rehabilitacyjnego (wózek inwalidzki, proteza, sprzęt do ćwiczeń)

¨ sprzętu do podjęcia zatrudnienia (samochód, komputer, telefon)

¨ materiałów do przeprowadzenia remontu mieszkania (materiały budowlane)

Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

1) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc pieniężna zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;

2) osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy;

3) osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;

4) osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

5) osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej.

 


Wniosek - Dobry Start.pdf
WNIOSEK.odt

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco