Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

 

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem art. 55
i 58 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Za rodzinę zastępcza spokrewnioną uznaje się rodzinę, którą tworzą dziadkowie lub rodzeństwo dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej. 

Za rodzinę zastępczą niezawodową uznaje się rodzinę, którą tworzą osoby obce dla dziecka lub wujostwo dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej.  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza
    rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki
    obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5. są
zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
    co
zostało potwierdzone:
     a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym
        przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

    oraz
    b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia
        funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu
        dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada
        co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku
        psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie
        rodzinnym;
6. p
rzebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7. z
apewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
    umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb:
   a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
   b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

   c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

8. posiadają stałe źródło utrzymania,

9. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

   

      Kandydaci na rodziny zastępcze muszą przejść odpowiednie szkolenie, na które kieruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco