Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

 

SPRAWOZDANIE

ze specjalistycznych usług psychologicznych realizowanych w ramach Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie w roku 2014


1.Formy udzielonej pomocy:

  • terapia indywidualna,

  • interwencja kryzysowa,

  • porady, konsultacje,

  • terapia rodzinna,

  • działalność informacyjna.

 

2. Osoba prowadząca: Irena Kapuśniak

 • Kwalifikacje: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie/, Szkolenie warsztatowosuperwizyjne z zakresu pracy z rodziną z uwzględnieniem podstaw systemowej terapii rodzin /Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie/, Praktyk Neurolingwistycznego Programowania / Instytut Neurolingwistyki w Warszawie/, studia podyplomowe kwalifikacyjne z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ /Katowice 2010 r./, szkolenie oparte o metodę CH-Qprogram uczenie się przez całe życiekurs dla doradców zawodowych /KOWEZiU W-wa 2010r./, szkolenieWywiad motywujący w terapii uzależnień/ Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania NarkomaniiWarszawa 2010 r./, szkoleniePrzeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole/ PARPA 2010 r/

      3.Termin realizacji : od 15.01.2014 r. do 31.12.2014 r. / 2 godz. w tygodniu łącznie 80 godzin/

 

4. Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

 

5.Rodzaj przeprowadzonej terapii i interwencji:

- terapia dla kobietofiar przemocy domowej

- terapia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi

- terapia indywidualna dla osób z zaburzeniami zachowania

- poradnictwo dla rodzin zastępczych14 rodzin

- terapia rodzinna.

Łącznie do Poradni Rodzinnej w 2014 r. zgłosiło się 80 osób, w tym 14 rodzin zastępczych.

 

6. Cele pracy terapeutycznej, interwencyjnej:

  • przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia,

  • zapobieganie instytucjonalizacji i hospitalizacji klientów,

  • eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych,

  • aktywizacja oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą,

  • pomoc w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej,

  • inicjowanie procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu,

  • zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia,

  • zwiększenie świadomości praw osobistych.

 

7. Metody pracy:

Podejście eklektyczne wykorzystujące metody z psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

 

8. Podsumowanie pracy

Wszystkie osoby , które zgłosiły się do Poradni Rodzinnej uzyskały wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej. 

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco