Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

 

SPRAWOZDANIE
ze specjalistycznych usług psychologicznych realizowanych w ramach Poradni Rodzinnej przy PCPR w Myszkowie w roku 2012
 
1.Formy udzielonej pomocy:
 • terapia indywidualna,
 • interwencja kryzysowa,
 • porady, konsultacje,
 • działalność informacyjna.
 
2. Osoba prowadząca: Irena Kapuśniak
 • Kwalifikacje: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie /Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie/, Szkolenie warsztatowo – superwizyjne z zakresu pracy z rodziną z uwzględnieniem podstaw systemowej terapii rodzin / Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie/, Praktyk Neurolingwistycznego Programowania / Instytut Neurolingwistyki w Warszawie/, studia podyplomowe kwalifikacyjne z Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/, specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ /Katowice 2010 r./, szkolenie oparte o metodę CH-Q – program uczenie się przez całe życie – kurs dla doradców zawodowych /KOWEZiU W-wa 2010r./, szkolenie „Wywiad motywujący w terapii uzależnień” / Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – Warszawa 2010 r./, szkolenie „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole” / PARPA 2010 r/
 
3. Termin realizacji : od 03.01.2012 r. do 31.12.2012 r. / 2 godz. w tygodniu – łącznie 60 godzin/
 
 
4. Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
 
 
5.Rodzaj przeprowadzonej terapii i interwencji:
 • terapia dla kobiet – ofiar przemocy domowej
 • terapia dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi
 • terapia indywidualna dla osób z zaburzeniami zachowania
 • poradnictwo dla rodzin zastępczych – 10 rodzin
 • pomoc metodyczna dla rodziców wspierających rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny swoich dzieci.

Łącznie do Poradni Rodzinnej w 2012 r. zgłosiły się 72 osoby, w tym 10 rodzin zastępczych.

 
 
6. Cele pracy terapeutycznej, interwencyjnej:
 • przeciwdziałanie w zakresie marginalizacji życia,
 • zapobieganie instytucjonalizacji i hospitalizacji klientów,
 • eliminowanie napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń rodzinnych i zawodowych,
 • aktywizacja oraz edukacja klientów aby mogli skutecznie chronić się przed przemocą,
 • pomoc w budowaniu konstruktywnych planów własnej drogi życiowej,
 • inicjowanie procesów zmian, ułatwienie nowego spojrzenia na sytuację kryzysu,
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia i niezrozumienia,
 • zwiększenie świadomości praw osobistych.

 

7. Metody pracy:

Podejście eklektyczne wykorzystujące metody z psychologii humanistycznej, psychodynamicznej, systemowej oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

 

8. Podsumowanie pracy

Wszystkie osoby , które zgłosiły się do Punktu Interwencji Kryzysowej uzyskały wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, w przerwaniu cyklu przemocy a także zapobieganiu kolejnych aktom przemocy w rodzinie.

 

 

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco