Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

 

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niz kwota:

  1. 694 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

  2. 1052 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej,  Wysokość świadczenia o którym mowa powyżej od września 2014r. nie jest pomniejszana o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o których mowa powyżej.

 

Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł  miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka w rodzinie zastępczej.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco