Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6

informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji

Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie


  1. Wymagania niezbędne:

Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

a) posiada wykształcenie średnie,

b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego

domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź

zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,

c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą

predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora,

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej

zawieszona ani ograniczona,

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do

niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało

potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej

funkcji.


  1. Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w pracy z dziećmi,

b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej,

psychologii, pracy socjalnej,

c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu

terytorialnego,

d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej,

e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,

f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

g) komunikatywność i kreatywność.


  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi

w placówce, w szczególności:

a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,

e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,

f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,

g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących

poszczególnych wychowanków.

3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie,

dbałość o mienie placówki.


Osoby spełniające powyższe wymagania proszone są o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6 , pokój 302 – III piętro.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco