Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł przysługuje, bez względu na wysokość dochodu

rodziny, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci

niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.


UWAGA!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej może to zrobić – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

W przypadku rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych, wniosek składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa wniosek do organu właściwego ze względu na adres siedziby. Bez względu na dochód.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w sprawie przyznania świadczenia dobry start przyjmujemy w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie ul. Partyzantów 21

w godzinach pracy Centrum (tel. 34 315 79 08 ) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - w formie papierowej.


Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.Ponadto informujemy, że została uruchomiona infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod numerem 32/606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie. Infolinia działa od 11 czerwca br. do 31 sierpnia br. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
dobry_start_FB.(825

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco