Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Realizacja obowiązku informacyjnego -

RODO - Ochrona Danych Osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO).

1.    Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ulicy Partyzantów 21, 42-300 Myszków.

2. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych
Panem Szymonem Kubiak dostępnym pod adresem: szymon.kubiak@elitpartner.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie.
 
Przetwarzanie odbywa się w na podstawie następujących ustaw:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

  zastępczej,

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

  oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • przetwarzanie może być również  niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną,

 • mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Podanie danych może być wymogiem:
-    ustawowym,
-    umownym.4.    Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.    Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

6.    Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.


7.    Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych: do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i żądania ich sprostowania.


8.    Jak cofnąć zgodę?

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.  W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

9.    Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie ?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.

10.    Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco