Powiarowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

O nasKontakt

Powiat Myszkowski przystąpił do udziału w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym zakup laptopów z oprogramowaniem;

  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych;

  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W ramach projektu Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 375 960,00 zł. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

Nowy sprzęt komputerowy trafi do rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka oraz instytucjonalnych form pieczy zastępczej i zostanie bezpłatnie użyczony na okres do 5 lat. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem objęty Projektem może być wykorzystywany przez dzieci i młodzież do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego.

 

 

  bip  

 

   pfron  

 

 

 

   efs

                  E F S

 

         

       Powiat Myszkowski

 

 


 

            Mapa dojazdu

powered by Arisco